องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้เมื่อพันธมิตรภาคียอมรับ

องค์ความรู้ เครื่องมือและวิธีการทำงาน ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการคอฟฟีพลัสมีความยั่งยืนได้ด้วยการทำให้พันธมิตรภาคีและเกษตรกร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

ประเทศไทยประกาศความสำเร็จปักหมุดพื้นที่ต้นแบบการปลูกข้าวหอมมะลิยั่งยืน สร้างรายได้ ขยายโอกาสชาวนาเชื่อมต่อผลผลิตสู่ตลาดโลก

โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (ประเทศไทย) บรรลุเป้าหมายนำร่องการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของข้าวยั่งยืน สร้างโอกาสส่งออกข้าว 1.6 แสนตันให้ชาวนานับหมื่นราย เพื่อผู้บริโภค-สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

อาเซียนผนึกกำลังในการมุ่งสู่ระบบเกษตรและอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

การประชุมในรูปแบบไฮบริดแนวคิดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการลดคาร์บอน เพื่อให้การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และความสัมพันธ์ของแนวคิดดังกล่าวกับการเกษตรแบบยืดหยุ่นและปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

GGC ร่วมกับ GIZ และพันธมิตร บันทึกข้อตกลงยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP)

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต

Scroll to Top