องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้: แนวทางสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า

ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางและกลไกการเงินที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ-การแข่งขันในเวทีโลก

ไทยประกาศความสำเร็จโครงการข้าวลดโลกร้อน เพิ่มศักยภาพภาคเกษตร ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเพิ่มพื้นที่ “การทำนาข้าวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ” มีศักยภาพสูงมากในการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าการผลิตข้าวตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้และร่วมมือกันเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไทย-เยอรมันร่วมหารือแนวทางพัฒนากลไกทางการเงินเพื่อส่งเสริมการทำนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-ความยั่งยืนภาคเกษตรไทย

ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางและกลไกการเงินที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ-การแข่งขันในเวทีโลก

GGC ร่วมกับ GIZ และพันธมิตร บันทึกข้อตกลงยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP)

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต

Scroll to Top