องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

news and events

เกษตรกรต้องรู้: 12 บทเรียนสำคัญสู่การเป็น “นักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ”

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ คอฟฟี่พลัส (Coffee+) เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชั่นออนไลน์สำหรับหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกร” (Farmer Business School: FBS)

กระทรวงเกษตรฯ จับมือจีไอแซด ชูเทคโนโลยีปรับระดับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ช่วยชาวนาลดโลกร้อน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “ไทย ไรซ์ นามา” (Thai Rice NAMA) พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ โดยมีเป้าหมายโครงการกว่า 280,000 ไร่

แมลงโปรตีนเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยจัดการกับขยะอินทรีย์และนำประเทศไทยสู่วิถีการผลิตแบบรักษ์โลก

ประเทศไทยมีการผลิตขยะต่อวันมากถึง 5,000-6,000 ตัน และมากกว่าครึ่งของขยะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นขยะอินทรีย์ที่ยากต่อการกำจัดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนขยะอินทรย์เหล่านั้นให้มีมูลค่าเพิ่ม

เปิดตัว “I-PALM” แอพพลิเคชั่น พร้อมให้เกษตรกรสวนปาล์มไทยใช้งานได้แล้ว

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Sustainable and Climate-Friendly Palm Oil Production and Procurement: SCPOPP) พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น i-PALM

เรื่องราวความยั่งยืน

> เสียงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของเรา

Scroll to Top