องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

นักวิจัยข้าวไทยพร้อมเดินหน้ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศได้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อคํานวณและคาดการณ์อัตราการปล่อยก๊าซเรือน กระจก เพื่อจัดการข้อมูลตามแนวทางการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบการคํานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือน กระจก

หลักสูตร TOPSA ออนไลน์ช่วยขยายองค์ความรู้การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเรียนออนไลน์ การทำงานจากที่บ้าน และการจัดกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เป็นไปได้อย่าง ช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เว้นระยะห่างทางสังคมและลดการแพร่ระบาดโควิด-19

เกษตรกรต้นแบบร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมเดินหน้าการปลูกมะพร้าวยั่งยืน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกับฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (Harmless Harvest) และดานอน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศ (Danone Ecosystem Fun) เดินหน้า ...

กระทรวงเกษตรฯ จับมือจีไอแซด ชูเทคโนโลยีปรับระดับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ช่วยชาวนาลดโลกร้อน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “ไทย ไรซ์ นามา” (Thai Rice NAMA) พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ โดยมีเป้าหมายโครงการกว่า 280,000 ไร่

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต

Scroll to Top