องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

home-baac

ธ.ก.ส. – GIZ กระชับความร่วมมือพัฒนาการเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศในประเทศไทย

ผู้บริหาร GIZ ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือการยกระดับความสามารถด้านการเงินเพื่อการเกษตรสีเขียว และกลไกทางการเงินที่ยั่งยืน เตรียมความพร้อมและจัดการกับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย

ไทย – ฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ การนำมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของไทยร่วมกิจกรรมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนำแนวทางระบบนิเวศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้กับลุ่มน้ำยม-น่าน

อาเซียน เปิดตัว แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทักษะการค้าของเอสเอ็มอีไทยและภูมิภาค

เปิดตัวล่าสุด “อาเซียน แอคเซส เลิร์น” (ASEAN Access LEARN) แพลตฟอร์มการเรียนรู้การนำเข้า การส่งออก และอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างโอกาส พร้อมยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคต่าง ๆ รวมทั้งภาคการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

farming-data

“ฐานข้อมูลในการจัดการสวน” ช่วยเกษตรกรพัฒนาแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (SPOPP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้นำในการใช้ซอฟต์แวร์ PowerBI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต

Scroll to Top