องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

การเกษตรแบบฟื้นฟู เพิ่มคุณภาพดิน สร้างรายได้ และ ส่งเสริมวิถีสวนมะพร้าวอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของโครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน (รีแคพ) ตลอดระยะเวลา 3 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการสร้างความตระหนักรู้ของเกษตรกรในการจัดการสวนมะพร้าวด้วยวิถีเกษตรแบบธรรมชาติ นำมาสู่ผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมเสริมสร้างทักษะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

โครงการ E-WMSA: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำยม-น่าน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้มอบหมายให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สนับสนุน กรมชลประทาน และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการลุ่มน้ำยม-น่านให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงวิกฤติภัยแล้งและอุทกภัยรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้

อาเซียนบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนและความปลอดภัยทางอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายด้านเกษตรในภูมิภาคอาเซียนระดมสมองหาแนวทางร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตอและผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

GIZ ประสานภาครัฐ-วิชาการ-เอกชน แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการการเผาทางการเกษตร

GIZ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการการเผาทางการเกษตร เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทยและภาวะโลกร้อน

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต

Scroll to Top