องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

“ข้าว” และ “ข้าวยั่งยืน” ทางเลือกของผู้บริโภคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

GIZ ประเทศไทยนำเสนอผลการสำรวจล่าสุดเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคข้าวยั่งยืนในประเทศไทย

ไทย ไรซ์ นามา เดินหน้ามาตรการทางการเงิน พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาลดโลกร้อน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทย ไรซ์ นามา) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

เพิ่มศักยภาพการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ยืดหยุ่นและปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศ ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานด้านเทคนิค ผู้ให้ทุน และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ ร่วมกันหารือ อภิปราย และระบุด้านที่จะยกระดับและขยายการดำเนินการในภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันเป็นการสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการดำเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (และข้อผูกพันอื่นๆ เพื่อนำไปสู่ COP27

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคการเกษตร

ประเทศไทยเดินหน้านำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ดังนั้นจะมีระเบียบและข้อบังคับที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ต้องปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงเตรียมความพร้อมและทบทวนแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ในอนาคตอันใกล้นี้

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต

Scroll to Top