PALM OIL

SPOPP

Sustainable Palm Oil Production and Procurement

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

SPOPP

สร้างความเชื่อมโยงทั้งระบบของห่วงโซ่การผลิต
ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย