พลังงานชีวมวล

TGC EMC Biomass

Thai - German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (Biomass Component)

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(กลุ่มงานพลังงานชีวมวล)

TGC EMC Biomass

ชีวมวลเพื่อพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย