เกษตรกรรักโลก

Farmers care the earth

นักวิจัยในพื้นที่เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในพื้นที่นาข้าวด้วยวิธี Manually-Operated Closed Chamber ในนาข้าวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย (ที่มาภาพ: ศูนย์วิจัยข้าว จ.ปราจีนบุรี)

ติวเข้มนักวิจัยไทย วัดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยต้องสนับสนุนการใช้เครื่องมือที่แม่นยำสำหรับวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1 สิงหาคม 2562

Scroll to Top