เกษตรกรรักโลก

Farmers care the world

ผู้เข้าร่วมอบรมปลอกมะม่วงตัวอย่างเพื่อตรวจหาแมลงศัตรูพืช

เจ้าหน้าที่ชายแดนคุมเข้มนำเข้า-ส่งออกผักผลไม้ในอาเซียน ต้องสะอาด ปลอดแมลง

“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุขอนามัยพืชมีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืชกักกันที่จะเข้ามากับสินค้าการเกษตรที่นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ”

2 กรกฏาคม 2562