เกษตรกรรักโลก


Farmers care the earth

ปรับหน้าดิน

4 เทคนิค “ทำนาลดโลกร้อน” ดีทั้งต่อเราและต่อโลก

เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อีกต่อไป วันนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่มีการควบคุมส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อภาคเกษตรกรรม กระดูกสันหลังของชาติไทยอย่างชาวนากำลังตระหนักถึงปัญหานี้ และพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อปรับตัวเข้ากับโลกยุคปัจจุบัน และช่วยลดปัญหาโลกร้อน

7 พฤษจิกายน 2562

Scroll to Top