หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อย
ของไทยในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน