มันฝรั่ง

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง

โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวและมันฝรั่งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

RePSC

ทางสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีการปลูกข้าวมันฝรั่งและข้าวโพดหมุนเวียนอย่างยั่งยืน