วีดีโอ

แมลงโปรตีนเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยจัดการกับขยะอินทรีย์และนำประเทศไทยสู่วิถีการผลิตแบบรักษ์โลก
ประเทศไทยมีการผลิตขยะต่อวันมากถึง 5,000-6,000 ตัน และมากกว่าครึ่งของขยะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นขยะอินทรีย์ที่ยากต่อการกำจัดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนขยะอินทรย์เหล่านั้นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ย่อมเป็นการช่วยลดภาระของประเทศในการกำจัดขยะอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการสร้างให้เกิดธุรกิจสีเขียวในประเทศเราอีกด้วย ปัจจุบันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งภาคเอกชน เช่น บริษัทไทยโปรตีนได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยี แมลงโปรตีนเข้ามาช่วยในการกำจัดขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบในการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง และอินทรัย์วัตถุที่เหลือจากการผลิตย์ยังนำไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินได้ด้วย ระบบการผลิตนี้จึงเป็นการผลิตที่ไม่มร้างผลกระต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยลดโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากหลุมฝังกลบขยะด้วย สำหรับท่านที่สนใจ สามารถขอข้อมูลได้ที่
คลิปวิดิโอ “โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกร” (Farmer Business School: FBS) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรก้าวไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ จำนวน 13 ตอน

คลิกที่นี่ 


จัดทำโดยโครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coffee+ Thailand)

การจัดการศัตรูข้าวด้วยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) ของโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (Better Rice Initiative in Asia: BRIA) เสริมสร้างความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตข้าวยั่งยืนและการเชื่อมโยงตลาดห่วงโซ่คุณค่าของข้าวยั่งยืน เพื่อเกษตรกรรายย่อย มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) และเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการข้าว GIZ และบริษัท OLAM International

โครงการฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายห่วงโซ่คุณค่าข้าวยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน (SRP) ไปปรับใช้ โดยมีพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ และมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตไม่น้อยกว่า 150,000 ตัน ซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของข้าวยั่งยืนในตลาดโลกต่อไป

Agriculture and Food Cluster

Motions from sustainable agriculture

Agriculture and Food Cluster

Motions from sustainable agriculture