เกี่ยวกับเรา

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในเยอรมนี สหภาพยุโรปและ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และองค์กรผู้ให้ทุนอื่นๆ

GIZ ประจำประเทศไทย จัดตั้งโครงการด้านเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ในปีพ.ศ. 2561 โดยเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
พื้นที่กว่าร้อยละ 20 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และสร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่ประชากรสูงถึงร้อยละ 40 เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 15 สร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับประชากรกว่า 655 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาค

โครงการด้านเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงาน อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ

“ดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน”

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

องค์กรผู้ให้ทุน

องค์กรเพื่อการพัฒนา