การเงินเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือ
กับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

Climate Risk Financing

Strengthening gender equality and
resilience through innovative

การเงินเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

Scroll to Top