ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: มกราคม 2566 - ธันวาคม 2570

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(กลุ่มงานพลังงานชีวมวล)

โครงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนด้วยการแปลงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงาน นอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศแล้วยังช่วยกระจายแหล่งรายได้ของเกษตรกรไทยอีกด้วย

ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% จากกรณีปกติ (Business As Usual: BAU) ภายในปี พ.ศ. 2573 ผ่านการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (2nd Update Nationally Determined Contribution) ซึ่งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก การหารือเกี่ยวกับอนาคตของระบบพลังงานของประเทศไทยเกี่ยวกับศักยภาพของพลังงาน ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ชาติ และบทบาทที่เป็นไปได้ในระบบพลังงานชี้ว่าแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากชีวมวลควรได้รับการศึกษาและส่งเสริม
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC EMC) เป็นโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ยั่งยืนของไทย รวมถึงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปณิธานด้านภูมิอากาศ โดยโครงการประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน (Component) ได้แก่

 1. กลุ่มงานพลังงานหมุนเวียน
 2. กลุ่มงานขนส่ง
 3. กลุ่มงานลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม
 4. กลุ่มงานพลังงานชีวมวล และ
 5. กลุ่มงานกองทุน Thai Climate Initiative (ThaiCI)

ปัจจุบันไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น ในขณะที่ยังมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และเศษวัสดุเหล่านั้นมีศักยภาพสูงที่จะใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า แนวทางปฏิบัติที่แพร่หลายในหมู่เกษตรกรในประเทศไทยคือการเผาในที่โล่งเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไปและเร่งกระบวนการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินเแต่ยังทำให้มลพิษทางอากาศแย่ลงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมอีกด้วย  
โครงการ TGC EMC กลุ่มงานพลังงานชีวมวล จะสนับสนุนการประเมินศักยภาพของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกในการนำไปผลิตพลังงานชีวมวล โดยโครงการจะดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการจัดการกับปัญหาการเผาในที่โล่งและเพิ่มแหล่งรายได้ของเกษตรกรไทย

วัตถุประสงค์

โครงการ TGC EMC กลุ่มงานพลังงานชีวมวลมุ่งสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว และใบอ้อย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากการเผาทางการเกษตร รวมถึงกระจายแหล่งรายได้ของเกษตรกรไทย

ประเทศ

ไทย (จังหวัดนครสวรรค์)

แนวทางการดำเนินงาน

1. ทางเลือกเทคโนโลยี
 • ผลผลิตที่ 1.1: การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานพลังงานชีวมวล
 • ผลผลิตที่ 1.2: พัฒนาความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานชีวมวล
2. กรอบนโยบาย
 • ผลผลิตที่ 2.1: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. พื้นที่นำร่อง (City Lab)
 • ผลผลิตที่ 3.1: จัดตั้งเครือข่ายการรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 • ผลผลิตที่ 3.2: มาตรการที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรเพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
 • พัฒนานโยบายและกลยุทธ์อันเกี่ยวข้องกับพลังงานชีวมวล
 • มลพิษทางอากาศจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดลง
 • มีการกระจายแหล่งรายได้ของเกษตรกรรายย่อย
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการผลิตพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณโดย

แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK)

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

หน่วยงานความร่วมมือภาครัฐ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การกำกับของคณะทำงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร
ติดต่อ
ลิสา เฟ้าสท์
ผู้จัดการโครงการ TGC EMC กลุ่มงานพลังงานชีวมวล
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง