11 กรกฎาคม 2566

การออกแบบเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร

เรื่องและภาพ: กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร GIZ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 GIZ ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคสำหรับโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน” (Agri-Climate Risk Financing) เพื่อยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับเกษตรกรทั้งชายและหญิงให้มีศักยภาพในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ พร้อมทั้งระบุถึงความต้องการเฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

คุณเมตตา คงพันธุ์อภิรักษ์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาบริการทางการเงินเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศเกริ่นนำเกี่ยวกับโครงการและกล่าวนำเข้าสู่การประชุมในหัวข้อแรก “เหลียวหลัง แลหน้า” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง GIZ และชาติสมาชิกอาเซียน ในการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการ

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group Committee: ASWG) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากแผนกอาหาร เกษตร และป่าไม้ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย (ASEAN Secretariat’s Food, Agriculture and Forestry Division) สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ภาคเอกชน และ GIZ จำนวน 40 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ดร. แบนด์ คริสเตียนเซน (Dr Bernd Christiansen) ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร กล่าวเปิดการประชุม
ตลอดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร เจาะลึกถึงขอบเขตการดำเนินงานของโครงการและกลยุทธ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของอาเซียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของโครงการ การพัฒนาบริการทางการเงินเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของอาเซียน
เฮอร์มัน บิน ฮาจิ อาบู (Hirman Bin Haji Abu) ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและอาหารทางการเกษตร บรูไน

ต่อเนื่องจากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการการพัฒนาบริการทางการเงินเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ (Project Steering Committee) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการดำเนินโครงการและเป็นเวทีสำหรับการหารือในเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

ตลอดการประชุมผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนโครงการฯโดยคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนมีการพูดคุยถึงการดำเนินงานโครงการฯเบื้องต้นในระดับภูมิภาคและให้คำแนะนำในประเด็นสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ การประชุมฯมีผู้แทนจากคณะทำงานเฉพาะสาขาด้านพืชของอาเซียน (ASWGC) จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คณะกรรมการโครงการฯ พร้อมทั้งทีมงานโครงการจาก GIZ ของประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามเข้าร่วมระดมสมองเพื่อดำเนินโครงการในประเทศต่อไป ■

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แกลอรี่ภาพ

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN