03 เมษายน 2566

ไทย ไรซ์ นามา เปิดบ้านต้อนรับแขกวีไอพีเยอรมัน-ไทย

เรื่องและภาพ: อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ ประเทศไทย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย ไรซ์ นามา มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งจากเยอรมนี และประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แปลงนาสาธิตข้าวรักโลกของสมาชิกโครงการ
ดร.โทบิอัส ลินด์เนอร์ มอบหนังสือ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตเยอรมัน-ไทย ให้กับคุณธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ระลึก

ท่านแรกดร. โทบิอัส ลินด์เนอร์ (Tobias Lindner) รัฐมนตรีช่วยประจำสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย นายเกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตของโครงการฯที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารจากรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเทศบาลจังหวัดและอำเภอให้การต้อนรับ

จากซ้ายไปขวา:โอเล เฮนริคเซ่น ผู้อำนวยการโครงการ ไทย ไรซ์ นามา ไรน์โฮลด์ เอลเกสผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คุณอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนำคณะผู้บริหารประกอบด้วยนางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมร่วมศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคนิคการจัดการนาข้าวรักโลก

เกษตรกรสตรี สมาชิกโครงการไทย ไรซ์ นามา 2 ท่าน คือ คุณสวณีย์ โพธิ์รัง และคุณลำภา คำแผง ร่วมบอกเล่าประสบการณ์และความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย มาเป็นการทำนาลดโลกร้อนด้วย 4 เทคโนโลยี  การปรับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์ การทำนาระบบแห้งสลับเปียก การใช้ปุ๋ยสั่งตัด และลดการเผาทำลายหญ้าและตอซัง กรรมวิธีการปลูกสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 30% เมื่อเทียบกับวิธีทำนาปกติ

คุณลำภา คำแผงเกษตรกรสตรี สมาชิกโครงการไทย ไรซ์ นามา

ผู้บริหารระดับนโยบายระหว่างประเทศของทั้งเยอรมนีและไทยต่างชื่นชมความสำเร็จของเกษตรกรสมาชิกโครงการ ที่ความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวแบบเดิม ไปสู่การนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 ปัจจุบันแปลงสาธิต “นารักโลก”เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางการเกษตร เพิ่มผลผลิตข้าวได้มากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มเกษตรกรยังได้ลงนามความร่วมมือบริษัท ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดเพื่อส่งเสริมข้าวลดโลกร้อนการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตจากภาคเกษตรกรรม โดยจะรับซื้อข้าวลดโลกร้อน 40 ตัน  

ซ้ายไปขวา:ธนศิษฎ์ สถาปนพิทักษ์กิจ ที่ปรึกษาด้านการเงินภาคสนาม GIZ ประเทศไทย ฮันส์-อูลริค ซูเบ็ค อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ดร.โทบิอัส ลินด์เนอร์ รัฐมนตรีช่วยประจำสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประเทศไทย และคุณสวณีย์ โพธิ์รัง

โครงการทำงานร่วมกับภาครัฐทั้งในระดับนโยบาย และในระดับจังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 จัดฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการทำนาแบบยั่งยืน และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาผ่านการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนา วิธีนี้สามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยทางการเกษตร (เช่น การประหยัดน้ำ และพลังงานจากการสูบน้ำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงฯลฯ) และการเชื่อมโยงตลาดในการขายข้าวที่ปล่อยมลพิษต่ำ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากโครงการสินเชื่อสีเขียวสำหรับการลงทุน เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำแก่เกษตรกร เช่น การปรับระดับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการจัดการฟางและตอซัง โครงการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การขยายผล การพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืน เพื่อบูรณาการโครงการเข้ากับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณของรัฐบาลไทย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แกลอรี่ภาพ

วิดีโอ

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN