17 กรกฎาคม 2566

อาเซียนบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนและความปลอดภัยทางอาหาร

เรื่องและภาพ: กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร GIZ ประเทศไทย

ผู้แทนจากสมาชิกประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในหัวข้อ “ระบบความปลอดภัยทางอาหารในอาเซียน” (Food Safety Systems in ASEAN) ที่กรุงเทพฯ เมื่อเร็วนี้ โดยมีกรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอาหารผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๓ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ประเทศญี่ปุ่น และโครงการความร่วมมืออาเซียน-เยอรมัน คือ โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน  (ASEAN-German Cooperation project on Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN: AgriTrade)

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการริเริ่มต่างๆ ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายด้านเกษตรในภูมิภาคกว่า 46 ท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว

กระบวนการผลิตอาหารในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่มากเกินความจำเป็นเพียงเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอกับการบริโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่าควรให้มีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยตลอดจนทางเลือกอื่นที่ยั่งยืน  

ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านการดำเนินการกรอบนโยบาย การส่งเสริมให้มีการใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชแบบทางเลือก และการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

ดร. ฟาม ควาง มิน (Pham Quang Minh) หัวหน้าแผนกอาหาร เกษตร และป่าไม้ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน

ดร. ฟาม ควาง มิน (Pham Quang Minh) หัวหน้า แผนกอาหาร เกษตร และป่าไม้ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้มาร่วมประชุมและเน้นถึงความสำคัญของหัวข้อความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง ภาคเอกชน และองค์กรนานาชาติ

โดย ดร. มิน กล่าวถึงการดำเนินงานในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ อันจะเห็นได้จากการเผยแพร่ เอกสารแนวทางการปฏิบัติในภูมิภาคสำหรับการเกษตรอย่างยั่งยืน (ASEAN Regional Guidelines for Sustainable Agriculture) และแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในภาคอาหาร เกษตร และป่าไม้ (ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry) นอกจากนี้ ดร. มิน ได้กล่าวถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลที่อาจมีบทบาทในการสนับสนุนผลิตภาพทางการเกษตร และความปลอดภัยทางอาหารในภูมิภาค ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นประเด็นที่เริ่มได้รับความสนใจในอาเซียนเช่นกัน

คุณ ฮิโรอากิ คิโนชิตะ ผู้ประสานงานโครงการ HRD

ฮิโรอากิ คิโนชิตะ ผู้ประสานงานโครงการ HRD ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวว่าความปลอดภัยทางอาหารเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน และได้ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในภูมิภาค นางพจมาน วงษ์สง่า หัวหน้าโครงการระดับภูมิภาค โครงการ ASEAN AgriTrade ได้แลกเปลี่ยนถึงการจัดทำการศึกษาภายใต้โครงการ เรื่อง การใช้สารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาค ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานอาเซียนเกี่ยวกับระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits: MRL).
ดร. พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ในนามเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กรมวิชาการเกษตร ประเทศไทย โดย รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร. พงศ์ไท ไทโยธิน ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคการเกษตรในภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การดำรงชีพ และความมั่นคงทางอาหาร

“การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบความปลอดภัยทางอาหารในอาเซียน (Food Safety Systems in ASEAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหารในระดับภูมิภาคและสากล โดยมีวิทยากรหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ิ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทของอาเซียนในการส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย” ดร.พงศ์ไท กล่าว

ที่ประชุมฯได้มี การแลกเปลี่ยนความรู้และบทเรียน จากผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคและในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงมุมมองจากภาคเอกชนและผู้บริโภคอีกด้วย ■

แกลอรี่ภาพ

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN