09 มกราคม 2562

เกษตรกรกับการปรับตัวเพื่อรับมือกับเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ

การทำนาทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมในภาคเกษตรกรรมทั้งหมด ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตข้าว เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเพาะปลูกข้าวอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

โครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม (Thai-German Climate Programme (TGCP) – Agriculture)  ส่งเสริมการพัฒนานโยบายระดับประเทศและขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อการเพาะปลูกข้าวยั่งยืน มีการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (Monitoring, Reporting, and Verification: MRV) ที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตข้าว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินและความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำวีดีโอเผยแพร่สาระความรู้นี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตข้าว 4 ประการ ได้แก่

  1. การปรับระดับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ (Laser land leveling: LLL)
  2. การทำนาเปียกสลับแห้ง (Alternative Wetting and Drying: AWD)
  3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  4. การจัดการฟางและตอซัง

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN