04 กันยายน 2561

ตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการเบรีย: การริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (Better Rice Initiative Asia: BRIA) สานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ภายใต้ชื่อ โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (Market Oriented Smallholders Value Chain: MSVC) หรือโครงการเบรีย II (Better Rice Initiative Asia: BRIA II)

งานเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อใหม่นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันบทเรียนและผลการดำเนินงานของโครงการเบรีย (BRIA) และเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานกับพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่ บริษัทโอแลม (ประเทศไทย) จำกัด(OLAM Thailand) และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ

โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (Market Oriented Smallholders Value Chain: MSVC) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผ่านการเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเบรีย (BRIA) ผ่านการลดสารเคมีตกค้างในห่วงโซ่คุณค่าข้าวและการนำเสนอระบบรับประกันคุณภาพข้าว ที่สอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัยทางอาหาร ข้อบังคับของภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกฏระเบียบของสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตและการแปรรูปข้าว ซึ่งกลยุทธ์หลักของโครงการฯ คือ การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาว และมีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่การผลิต

โครงการเบรีย: การริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (Better Rice Initiative Asia: BRIA)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนในภูมิภาค พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกร กระจายรายได้สู่พื้นที่ชนบทโดยการเชื่อมโยงตลาดและจัดการฝึกอบรมผู้ผลิต และเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการของประชากรใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ และเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN