โครงการเบรีย: การริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (BRIA)​

ข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืชที่สำคัญที่สุดที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งถ้าไม่ผลิตสำหรับตนเอง ก็เพื่อตลาดในประเทศ มีเพียงประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณทั้งหมดที่ถูกส่งออก ซึ่งสวนทางการอัตราการเติบโตของประชากรในภูมิภาคที่ขับเคลื่อนความต้องการข้าวให้เพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากอัตราผลผลิตที่ทรงตัว พื้นที่การเพาะปลูกที่หดตัว ประชากรที่มีอายุเพิ่มขึ้นในชนบท และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงของแหล่งอาหารในระยะยาว
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปแปลงนาของเกษตรกรรายย่อยให้ทันสมัย เป้าหมายนี้สามารถบรรลุได้ หากเกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมการเกษตร ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน มีตลาดรอบรับ และมีปัจจัยการผลิตในการทำการเกษตรที่ดี เกษตรกรรายย่อยสามารถเอาชนะกับความท้าทายเหล่านี้ได้ ถ้าได้รับการบูรณาการรวมเข้าอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรการผลิตอาหาร ตั้งแต่การปลูก ขั้นตอนการแปรรูป ไปจนถึงการตลาด

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย เพิ่มรายได้ในพื้นที่ชนบทโดยการการเชื่อมโยงตลาดและการฝึกอบรมผู้ผลิต

ประเทศ

ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ และเวียดนาม

หน่วยงาน

ภาครัฐ