ระยะเวลาดำเนินโครงการ : กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2563

โครงการข้าวหอมยั่งยืน (SARI)

ในประเทศไทย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก อาทิ ภัยแล้ง พายุฝน และน้ำท่วม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและมีรายได้ลดลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเข้าถึงตลาด อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการข้าวหอมยั่งยืน (SARI) ส่งเสริมการรวมตัวกลุ่มเกษตรกรจำนวน 1,200 ราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถปลูกข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน และสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำงานร่วมกับโรงสีและผู้ส่งออกได้ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังดำเนินการสำรวจแปลงข้าวเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิค รวมถึงจัดตั้งระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่การผลิตข้าวยั่งยืนและมีการตรวจติดตามด้วยระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและปรับปรุงห่วงโซ่การผลิตข้าวในประเทศไทย สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1,200 ราย จากกลุ่มเกษตรกร 20 กลุ่ม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ชาวนาไทย โรงสี ผู้ส่งออก ผู้บริโภคในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประเทศ

ประเทศไทย

ติดต่อ
ดร.อรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง