22 พฤษภาคม 2566

กรมชลประทาน-GIZ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

เรื่องและภาพ กรมชลประทาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเริ่มต้น (Inception workshop) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture) โดยมีผู้แทนสำนักงานชลประทานระดับภาค ผู้แทนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย เข้าร่วมประชุม

ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล  รองอธิบดีกรมชลประทาน  กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และความแปรปรวนของปริมาณฝนในปัจจุบัน  ทำให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่มีอยู่เดิมในลุ่มน้ำยม-น่าน   ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้ายน้ำช่วงฤดูฝนอีกด้วย   กรมชลประทานจึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture: E-MWSA) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)   และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF)  เพื่อปรับปรุงวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเกษตรกรรม  โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพและระบบนิเวศ   เสริมสร้างความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ  ตลอดจนสนับสนุนการจัดการระดับท้องถิ่น เพิ่มการเข้าถึงการจัดการการเงินและตลาดให้เกษตรกร สามารถลดความผันผวนของเกษตรกรรมและการดำรงชีพในพื้นที่เสี่ยงได้

เครดิตภาพ: โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อการจัดการน้ำ

โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ ใน 3 จังหวัด ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน คือพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า  125,000 ไร่เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการต่อยอดพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อื่นๆ ภายใต้ 3 กิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่

  • OUTPUT 1 ระบบบริหารข้อมูลในการพยากรณ์ น้ำฝน น้ำท่า แผนการเพาะปลูก
  • OUTPUT 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ผสมผสานมาตรการสิ่งก่อสร้างและมาตรการเชิงนิเวศ และ
  • OUTPUT 3 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาด ขยายแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ GIZ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 1 ใน 3 กิจกรรมหลักคือ การจัดการระบบบริหารข้อมูลในการพยากรณ์ น้ำฝน น้ำท่า แผนการเพาะปลูก ผลที่ได้จะเชื่อมโยงกับอีกสองกิจกรรมคือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ผสมผสานมาตรการสิ่งก่อสร้างและมาตรการเชิงนิเวศ และ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาด ขยายแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN