ระยะเวลาดำเนินโครงการ : พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2563

โครงการนวัตกรรมข้าวยั่งยืน (RRFT)

“ข้าว” พืชอาหารหลักที่ทุกครอบครัวไทยบริโภคและมีการส่งออกไปต่างประเทศ กำลังเผชิญกับความท้าทาย เช่น ผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้กำไรของเกษตรกรลดลง หลังจากที่นโยบายการสนับสนุนราคาข้าวเปลือกได้จบลง การทำนาแบบดั้งเดิมก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสร้างผลกำไรให้เกษตรกรได้ อีกทั้งการใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความจำเป็นยังส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมและผลผลิตลดลง

การร่วมมือกันของภาคีทั้ง 5 ราย ในการสนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เน้นการฟื้นฟูบำรุงดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และมีการการันตีการรับซื้อข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น และใช้ต้นทุนลดลง

เมื่อดินได้รับการดูแลอย่างดี ผ่านการฟื้นฟูบำรุงด้วยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เพียงพอ จะทำให้เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่พวกเขาหว่านลงไปกลับคืนมา โดยเกษตรกรกว่า 155 รายในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมข้าวยั่งยืน (RRFT) โดยเน้นการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวยั่งยืน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงไปยังตลาดที่โครงการฯ แนะนำและจัดหาให้

วัตถุประสงค์

เพื่อนำร่องทดสอบการผลิตข้าวที่สามารถช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตและน้ำในการเพาะปลูกที่น้อยลง รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนให้กับเกษตรกรรายย่อย

ประเทศ

จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

ติดต่อ
ดร.อรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง​