Category: ข่าว

ยินดีที่ได้รู้จัก(ข้าว)

เรื่องและภาพ:อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล/ กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร เกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการไทย ไรซ์ นามา เข้าร่วมงาน ไทยแลนด์ ไรซ์ เฟสต์ (Thailand Rice Fest) เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์ จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนิตยสาร เดอะ คลาวด์  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA – Nationally Appropriate Mitigation Action) หรือ ‘โครงการไทย ไรซ์ นามา’ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน ไทยแลนด์

ไทย – ฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ การนำมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

เรื่อง:รวิวรรณ บุญไชย และพงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร/GIZ ประเทศไทย ภาพ: GIZ Philippines คณะดูงานจากประเทศไทยได้ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่น เพื่อศึกษาดูงานมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองคาบันคาลัน ประเทศฟิลิปปินส์  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture: E-WMSA) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF)

อาเซียน เปิดตัว แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทักษะการค้าของเอสเอ็มอีไทยและภูมิภาค

เรื่องและภาพ : ญาณินท์ ศรีอุดมพงษ์ / GIZ Thailand (จากซ้ายไปขวา) นายอัมรี บุคคารี บัคติยา สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat นางสาวอรวรินทร์ โหตรภวานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อรรดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และนางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง

“ฐานข้อมูลในการจัดการสวน” ช่วยเกษตรกรพัฒนาแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เรื่องและภาพ:ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ ประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน RSPO – พังงา นำเสนอการแสดงผลข้อมูลด้วย PowerBI การพัฒนาแผนธุรกิจถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการและเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักความยากจน ฐานข้อมูลในการจัดการสวนถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้กลุ่มประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมและความถูกต้องของข้อมูลในการจัดการสวนยังนับว่าเป็นความท้าทายสำคัญในภาคการเกษตรมาหลายสิบปี โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน(SPOPP) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (Global Green Chemical PCL: GGC) และให้ความสำคัญกับข้อมูลการทำสวนของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกโครงการฯ รวม 34 คนจากจังหวัดพังงา ชุมพร กระบี่ และตรัง ในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่

สหภาพยุโรปกับกฎระเบียบ EUDR:มาตรการกีดกันทางการค้าหรือโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทย

เรื่อง: กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ภาพ:โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (SPOPP) สหภาพยุโรป (European Union: EU) ได้กำหนดกฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อพยายามลดปัญหาการทำลายพื้นที่ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานจากภาคการเกษตรทั่วโลก ซึ่งมีชื่อว่า EU Deforestation Regulation หรือ EUDR คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567 ครอบคลุม 7 กลุ่มสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อการทำลายป่ามากที่สุด ได้แก่ โกโก้ กาแฟ ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โค และเนื้อไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าดังกล่าว เช่น

การเกษตรแบบฟื้นฟู เพิ่มคุณภาพดิน สร้างรายได้ และ ส่งเสริมวิถีสวนมะพร้าวอย่างยั่งยืน

เรื่อง อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล ภาพ เกียรติยศ วงศ์อุดมเลิศ/ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร เกษตรกรสมาชิกโครงการรีแคพ ตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย รวมทั้งสิ้นราว 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมปิดโครงการรีแคพที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ ณ เวลา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดราชบุรี โครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน (รีแคพ) ดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยความร่วมมือของบริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Harmless