Category: ข่าว

ข้าวหอมมะลิ … กลิ่นละมุนของความสำเร็จจากเกษตรกรอุบลฯ

กว่าทุ่งนาของ นางบุญเติม ล้วนดี เกษตรกรวัย 50 ปีจากอําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีจะเจริญงอกงามและสร้างรายได้ให้กับเธอนั้น นางบุญเติมต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่นานพอสมควร เธอใช้ชีวิตปลูกข้าวมานานกว่า 20 ปี จนอาชีพทำนาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อคุณภาพของข้าวไม่ดี การขายข้าวจึงกลายเป็นเรื่องยาก และส่งผลกระทบต่อรายได้ของเธอและครอบครัว “ฉันไม่เคยได้กำไรจากการปลูกข้าว และไม่เคยปลดหนี้ได้เลย” นางบุญเติมเชื่อมาตลอดว่า การใช้ปุ๋ยในปริมาณมากจะทำให้ผลผลิตดี จนวันที่เธอได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย) เธอได้เรียนรู้เทคนิคผลิตข้าวอย่างยั่งยืนตามมาตราฐานของ Sustainable Rice Platform หรือ SRP ซึ่งเป็นมาตรฐานความยั่งยืนสำหรับข้าวมาตรฐานแรกของโลก ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต​ เธอตัดสินใจละทิ้งความเชื่อเดิม  และในปี พ.ศ. 2558  เธอเริ่มเอาความรู้ที่ได้จากโครงการเบรียมาปรับใช้ในแปลงข้าวหอมมะลิ

เกษตรกรจาก ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ ยิ้มสดใส หลังต้นทุนปลูกข้าวลดลง

เรื่องโดย นางสาวปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการข้าวยั่งยืน ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อช่วยผลิตข้าวให้ดีขึ้น เกษตกรจากบ้านตาหยวก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถลดต้นทุนในการปลูกข้าวและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการควบคุมวัชพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าเดินทางโดยการขายข้าวเปลือกผ่านจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ นางลำเพียร ซุยคง อายุ 38 ปี จากบ้านตาหยวก จังหวัดร้อยเอ็ด หนึ่งในพื้นที่ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ เป็นเกษตรกรในโครงการข้าวยั่งยืน ฉีกยิ้มกว้างหลังพบว่า ข้าวที่ตัวเองปลูกมีคุณภาพดีขึ้น และต้นทุนการผลิตข้าวลดลง “เราคิดว่าปุ๋ยที่เราใช้มาตั้งหลายปีดีอยู่แล้ว จนกระทั่งได้มาเข้าร่วมฝึกอบรมกับทางโครงการ ไม่กี่เดือนต่อจากนั้น เราเริ่มเรียนรู้วิธีควบคุมและกำจัดวัชพีช สังเกตแมลงที่มักมาอยู่ในแปลง

วงเสวนาชี้ ‘เกษตรกร’ คือ ‘แรงขับเคลื่อนสำคัญ’ ช่วยลดโลกร้อน

เรื่องโดย นางสาวปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย โครงการภาคเกษตรกรรม ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นเกษตรกรไทยเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปลูกข้าวที่ช่วยลดโลกร้อน ‘การปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์’ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดจำนวนเวลาและน้ำที่ใช้ทำนา ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลก เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการภาคเกษตรกรรม ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Thai German Climate Programme (TGCP) – Agriculture project ร่วมมือกับกรมการข้าวของประเทศไทย จัดงานเสวนากระตุ้นพี่น้องเกษตรกรไทยผลิตข้าวภายใต้ภาวะโลกร้อน

Scroll to Top