ระยะเวลาดำเนินโครงการ : สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2565

โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน

การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างเสรี เป็นเป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียน และเป็นรากฐานสำคัญของการมีตลาดร่วมกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคการเกษตร อาเซียนได้ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างการค้าและการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีการผลิตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับภูมิภาคและสากล แต่ในทางปฎิบัติจริงการทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีการผลิตอย่างยั่งยืน ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ส่งผลให้โอกาสในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกภูมิภาคมีน้อยลง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากรอบเงื่อนไขสำหรับการดำเนินมาตรฐานด้านความยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

ประเทศ

ระดับภูมิภาค (10 ประเทศอาเซียน) ระดับประเทศ: กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม

แนวทางการดำเนินงาน

โครงการฯ มีเป้าหมายสนับสนุนการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรอย่างยั่งยืนในอาเซียน ดังนี้
  • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะทำงานด้านพืชของอาเซียนและภาคเอกชน
  • ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ในแผนงานยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของอาเซียน
  • พัฒนากลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม
  • เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนที่มีต่อสุขภาพและระบบนิเวศ
  • รวบรวมบทเรียนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำมาตรฐานด้านคุณภาพและความยั่งยืนไปปฏิบัติใช้โดยจัดทำเป็นชุดเครื่องมือเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับนโยบายในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และระดับภูมิภาค

ผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

  • ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และเห็นชอบในโครงสร้างคณะทำงานและกิจกรรมระดับภูมิภาคแล้วจากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 ณ กรุงจาการ์ตา

ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ

กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(BMZ)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

ประชาคมอาเซียน (ASEAN) คณะทำงานด้านพืชของอาเซียน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ติดต่อ
พจมาน วงษ์สง่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง