Category: MRV

นักวิจัยข้าวไทยพร้อมเดินหน้ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่องและภาพ: โชติกา ธรรมสุวรรณ และพัชรินทร์ แซ่เฮง กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการข้าวร่วมกับโครงการความร่วมมือ ไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม (Thai-German Climate Programme – Agriculture) จัดการฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อการคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานที่เรียกว่า การตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification – MRV) ดร.โธมัส แยเคล ผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ

Thai rice researchers ready to take action on climate change

Story and Photos: Chotika Thamsuwan and Patcharin Sae-heng, Agriculture and Food Cluster The Thai Rice Department and the Thai German Climate Programme – Agriculture (TGCP-Agriculture) recently wrapped up online training on evaluating greenhouse gas (GHG)

อีกหนึ่งก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

เรื่องและภาพ: โชติกา ธรรมสุวรรณ และพัชรินทร์ แซ่เฮง กลุ่มเกษตรและอาหาร ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของโลกมาเป็นระยะเวลานานและหนึ่งภารกิจสำคัญของประเทศ คือการเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและส่งออกข้าวอย่างยั่งยืน ขณะนี้กรมการข้าวและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนอย่างเต็มกำลังในสองภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตอธิบดีกรมการข้าว และคุณมนตรี พรหมลักษณ์ ผู้จัดการภาคสนาม โครงการ BRIA II ที่มาของการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเริ่มต้นที่ โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (BRIA) ซึ่งดำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560 โดย GIZ และพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยคำขวัญที่ว่า“ Better Rice,

แปลงนารักษ์โลกกับการลดก๊าซเรือนกระจก

เรื่อง: ศักดิธัช ขวัญใจธัญญา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ยามเช้าที่แปลงนาของผู้ใหญ่ ถาวร คำแผง ที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีดูจะคึกคักเป็นพิเศษ มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยข้าวสุพรรณบุรีเข้ามาที่นาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อทำการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกแปลงนาของผู้ใหญ่ถาวรนั้นเป็นแปลงสาธิตการทำนาแบบรักษ์โลกซึ่งอยุ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute: IRRI) และ กรมการข้าว ซึ่งถ้าหากผู้สัญจรไปมาผ่านแปลงนาของผู้ใหญ่ถาวรก็จะสังเกตุเห็นกล่องใสสีขาวที่ตั้งอยู่กระจายไปทั่วแปลงนา กล่องพวกนี้มีหน้าที่ในการกักเก็บก๊าซต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากนาข้าว เพื่อนำมาใช้ในการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก การตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวยั่งยืน และการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (Monitoring,

Scroll to Top