Category: MRV

MRV Knowledge Transfer Tools for Thai Rice Sector

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ “MRV” สำหรับภาคส่วนข้าวของประเทศไทย

โชติกา ธรรมสุวรรณ และพัชรินทร์ แซ่เฮง กลุ่มเกษตรและอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จับมือกรมการข้าวและสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)  ผลิตสื่อการเรียนรู้ประกอบการศึกษาระบบตรวจวัด รายงานผลและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (The Monitoring, Reporting and Verification System: MRV) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงเทคนิคด้านการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนข้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิจัยไทย นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป โดยแปรเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ซับซ้อนให้สามารถศึกษาและทำความเข้าใจง่าย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่คือ การพัฒนาระบบที่สะท้อนการรายงานปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง มีความโปร่งใสและการันตีความน่าเชื่อถือ  ในวงการงานที่เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทราบกันดีว่า ระบบ

MRV Knowledge Transfer Tools for Thai Rice Sector

MRV Knowledge Transfer Tools for Thai Rice Sector

Story: Chotika Thamsuwan and Patcharin Sae-heng, Agriculture and Food Cluster Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) join hands with Rice Department and International Rice Research Institute (IRRI) launched a knowledge management and learning materials to

Scroll to Top