Category: Coffee+

เยาวชนไทยร่วมส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน

เรื่องแปล: ศรีจักรภัทร เฉลิมชัย กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหารว; ภาพ: สรรเพชร กิจไพบูลทวี กชกร จิตโสภา และวันวิสาข์ พานิช สรรเพชร กิจไพบูลทวี เติบโตในครอบครัวชาวสวนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครอบครัวของเขาทำสวนปาล์มร่วมกับการปลูกผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง การทำสวนแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาและแรงงานจำนวนมาก สวนทางกับรายได้ที่ได้รับ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เขาตัดสินใจศึกษาต่อด้านการจัดการสวนเกษตรในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสรรเพชร หรือโอ๊ต กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โอ๊ตและเพื่อนนักศึกษาอีก 2 คน ได้เข้าร่วมการฝึกงานในโครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือคอฟฟี่พลัส เป็นระยะเวลา

เกษตรกรต้องรู้: 12 บทเรียนสำคัญสู่การเป็น “นักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ”

เรื่องโดย : อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ คอฟฟี่พลัส (Coffee+) เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชั่นออนไลน์สำหรับหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกร” (Farmer Business School: FBS) https://www.youtube.com/embed/zb4H05I87Dc หลักสูตรออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเรียนรู้วิธีการต่อยอดความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ (Agri-preneurship) และมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เนื้อหาของวิดีโอมุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรายย่อย โดยเฉพาะผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าทางจังหวัดภาคใต้ของไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การลงมือปฏิบัติผ่านการใช้เแบบฝึกหัดเป็นตัวเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจ รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปฏิทินเกษตร การจดบันทึกกิจการฟาร์ม การทำรายรับและรายจ่าย

What Coffee Smallholders Farmers Must Know!

Writer: Apiradee Treerutkuarkul , Agriculture and Food Cluster, GIZ Thailand Through the Improving Smallholder Coffee Farming Systems in Southeast Asia ( Coffee+) project, GIZ, the Ministry of Agriculture and Cooperatives’ Department of Agricultural Extension and

School for enhancing Thai farmers’ business skills

Writer: Apiradee Treerutkuarkul / Food and Agriculture Cluster/ GIZ Thailand Siriwan Nakmuk, Agriculture Extension Officer in Sawee district in the southern province of Chumphon, was surprised to find out that each agricultural household might have

“โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกร” เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ

เขียนโดย : Apiradee Treerutkuarkul / Food and Agriculture Cluster/ GIZ Thailand ศิริวรรณ นาคมุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รู้สึกประหลาดใจเมื่อเธอกับเพื่อนในกลุ่มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและพบว่ามีรายจ่ายมากถึง 45,000 บาทต่อเดือน “การปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง วิธีบริหารจัดการการเงินในรูปแบบของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและแผนการเงินตลอดปี จะช่วยให้การทำธุรกิจการเกษตรสร้างรายได้หรือผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับครัวเรือนและชุมชนได้” คุณศิริวรรณ กล่าว   คุณศิริวรรณกล่าวด้วยว่า เธอจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปทดลองใช้กับเกษตรสวนผสมจำนวน 40 ไร่ของครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่าง พร้อมนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไปทดลองปฏิบัติโดยการปลูกกาแฟแซมกับสวนปาล์มและสวนผลไม้ในพื้นที่ ในฐานะวิทยากรส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ “เกษตรกรจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเห็นตัวอย่างและได้ลงมือทำ” การทำบัญชีรายจ่ายรายรับเช่นนี้เป็นหนึ่งใน 12 บทเรียนสำคัญของการก้าวไปสู่การเป็น