Category: Coffee+

Taking Robusta coffee of Southern Thailand to another level

Taking Robusta coffee of Southern Thailand to another level

Writer: Prangthong Jitcharoenkul, Junior Communication Officer, GIZ Thailand’s Agriculture and Food Cluster The first strategy and roadmap for Robusta coffee have been endorsed for the first time to improve the value chain of local coffee

Farmer Business School Chumphon

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ ชุมพร สืบสานอาชีพทำสวนกาแฟโรบัสต้า​

เขียนโดย: ปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย นักศึกษามากกว่า 100 คนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนำร่อง เข้าร่วมฝึกฝนการเป็นนักธุรกิจการเกษตรมืออาชีพ ผ่าน 3 ห้องเรียน เพื่อเก็บเกี่ยวทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบ เพื่อพลิกโฉมสวนกาแฟโรบัสต้าให้กลายเป็นธุรกิจ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า “โครงการคอฟฟี่พลัส และโรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคใต้ของไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชุมพร ความต้องการของตลาดก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้น แต่ผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นราคากาแฟตกต่ำ และราคาของพืชเศรษฐกิจตัวอื่น เช่น ทุเรียน สูงกว่ากาแฟ

Coffee farmers and their calculators for sustainable Robusta

Writer: Anika Kiefer, Junior Project Manager in Eschborn within the develoPPP.de-programme Coffee growers in Thailand’s Chumporn province often come to a class with their calculators to find out their investment cost and income they receive