Category: SPOPP

“ฐานข้อมูลในการจัดการสวน” ช่วยเกษตรกรพัฒนาแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เรื่องและภาพ:ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ ประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน RSPO – พังงา นำเสนอการแสดงผลข้อมูลด้วย PowerBI การพัฒนาแผนธุรกิจถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการและเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักความยากจน ฐานข้อมูลในการจัดการสวนถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้กลุ่มประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมและความถูกต้องของข้อมูลในการจัดการสวนยังนับว่าเป็นความท้าทายสำคัญในภาคการเกษตรมาหลายสิบปี โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน(SPOPP) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (Global Green Chemical PCL: GGC) และให้ความสำคัญกับข้อมูลการทำสวนของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกโครงการฯ รวม 34 คนจากจังหวัดพังงา ชุมพร กระบี่ และตรัง ในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่

Farming data for successful business planning

Story and Photos: Thitinai Pongpiriyakit, SPOPP Project RSPO – Phang Nga Oil Palm Production Community Enterprise Group presents data output using PowerBI Business development is crucial for farmers to become entrepreneurs and escape the poverty

การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดล BCG

เรื่องและภาพ: ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ ประเทศไทย การทำการเกษตรในปัจจุบันนอกจากจะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ประเทศไทยเองนั้นก็มีแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านทางโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ประกอบไปด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (B: Bio Economy) การนำทรัพยากรที่มีมาสร้างมูลค่า โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียน (C: Circular Economy)

วิทยากร SPOPP ต้นแบบที่ให้มากกว่าการสอนและการแบ่งปันความรู้

เรื่องและภาพ จันทิมา กูลกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ถนอมขวัญ จันทร์พิบูลย์ วิทยากร โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด วิทยากรมักถูกมองว่าเป็นเพียงผู้บรรยาย แต่สำหรับโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ SPOPP แล้ว วิทยากรของเรานั้นยังเป็นทั้งผู้สอน ผู้นำกระบวนการฝึกอบรม และเป็นผู้ตรวจสอบที่คอยติดตามว่าเกษตรกรได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้หรือไม่ วิทยากรของโครงการ SPOPP หลายคนยังคงสนุกกับสิ่งที่ทำและพัฒนาการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ แล้ว วิทยากรยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันไปสู่เป้าหมายในการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน หรือ RSPO กิจกรรมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยากรโครงการ SPOPP ได้อย่างชัดเจน ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไป หรือหากใครขาดคุณสมบัติไปข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างแน่นอน นอกจากนั้น ความท้าทายสำคัญที่วิทยากรต้องเผชิญในการพัฒนาทักษะก็คือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่อาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ได้รู้ในห้องเรียน

Scroll to Top