Category: ความปลอดภัยด้านอาหาร

อาเซียนบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนและความปลอดภัยทางอาหาร

เรื่องและภาพ: กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร GIZ ประเทศไทย ผู้แทนจากสมาชิกประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในหัวข้อ “ระบบความปลอดภัยทางอาหารในอาเซียน” (Food Safety Systems in ASEAN) ที่กรุงเทพฯ เมื่อเร็วนี้ โดยมีกรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอาหารผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๓ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ประเทศญี่ปุ่น และโครงการความร่วมมืออาเซียน-เยอรมัน คือ โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน  (ASEAN-German Cooperation project on Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN: AgriTrade)

Scroll to Top