ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2566

โครงการยกระดับความสำคัญของข้าวยั่งยืนผ่านเวทีข้าวยั่งยืน (Sustainable Rice Platform: SRP)

เวทีข้าวยั่งยืน (Sustainable Rice Platform: SRP) เป็นความร่วมมือของหลากหลายองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการผลิตอาหารเพื่อประชากรโลกอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบข้าวคุณภาพดีและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการบริโภคข้าว

เมื่อปีพ.ศ. 2554 สมาชิกเวทีข้าวยั่งยืน ได้ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือขึ้นมาใหม่ เพื่อประเมินการทำการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและใช้เป็น แนวทางสำหรับการปรับปรุงวิธีการ

ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณค่าความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าว ชุดเครื่องมือดังกล่าวได้นำมาทดลองใช้ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 และนำมาใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2562เพื่อ สร้างบรรทัดฐาน (normative tools) เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั่วโลก 

เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ได้รับการจัดตั้งในรูปแบบสมาคมระหว่างประเทศ ภายใต้กฎหมายเยอรมัน (eingetragener Verein, e.V.)  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเสริมสร้างระบบที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นรากฐานต่อการขยาย การผลิตข้าวยั่งยืนและความต้องการข้าวยั่งยืนในตลาดโลกต่อไป รวมทั้งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนสมาชิก ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบเวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการเพิ่มผลผลิต และขยายโอกาสทางการตลาดของข้าวยั่งยืนในระดับโลกต่อไป

ประเทศ

ทั่วโลก (ดำเนินงานในประเทศไทย)

แนวทางการดำเนินงาน

โครงการมีแผนงานภายใต้โครงสร้างองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรมกับเกษตรกรรายย่อยหนึ่ง ล้านรายภายใน พ.ศ. 2566 และ 10 ล้านรายภายใน พ.ศ. 2573

กิจกรรมของโครงการจะมุ่งเน้นการให้บริการที่หลากหลายและการเพิ่มคุณค่าให้กับสมาชิก SRP รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุมห้าส่วนหลักดังต่อไปนี้

  • จัดตั้ง SRP National Chapters เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในระดับประเทศ และส่งเสริมการปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ผ่านมาตรการเชิงนโยบาย
  • ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard for Sustainable Rice Cultivation) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Performance Indicators) รวมทั้งระบบเสริมสร้างขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์สากล เพื่อความน่าเชื่อถือของมาตรฐานดังกล่าว
  • เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานข้าวทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของข้าวที่ผ่านการรับรองกระบวนการปลูกข้าวที่ยั่งยืน
  • รายงานผลโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักเพื่อการสื่อสารและการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมของโครงการทำให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SRP ในฐานะมาตรฐานระดับโลกที่สามารถนำมาปรับใช้ผ่านเครื่องมือและระบบที่มีมาตรฐาน สร้างความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่คุณค่าของข้าว  ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ผู้บริโภค และหน่วยงานหรือองค์กรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกัน นำไปสู่การยกระดับความสำคัญของการผลิตและการตลาดของข้าวยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรในประเทศกำลังพัฒนา ที่เลือกนำวิธีการปลูกข้าวยั่งยืนมาปฏิบัติใช้ พร้อมกันนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกข้าว ผ่านการส่งเสริมแนวทางลดการใช้น้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (มีเทน) เพื่อลดมลพิษทางอากาศและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ

กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ), บริษัท Ebro Foods Group, Mars Food และ Olam International

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

เวทีข้าวยั่งยืน (SRP), Ebro Foods, Mars Food, Olam International รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั่วโลก
ติดต่อ
สริดา คณานุศิษฎ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง​