แบบสำรวจความสนใจของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน “การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลังจากอ่านบทความ ท่านมีความเข้าใจในเรื่อง “การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เพิ่มมากขึ้นในระดับใด

ในความเข้าใจของท่าน การผลิตน้ำมันน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง

2. ท่านยินดีสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน RSPO หรือไม่

3. การที่บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนมาใช้ “น้ำมันปาล์ม” ที่ได้มาตรฐาน RSPO จะมีต้นทุนในการจัดการที่เพิ่มขึ้น หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อ 2 ท่านยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่แพงกว่าหรือไม่

หากใช่ เงินส่วนต่างราคาเท่าไหร่ที่ท่านยอมรับได้เมื่อซื้อน้ำมันปาล์ม 1 ขวด

ท่านอยากเห็น “เงินส่วนต่าง” ที่จ่ายแพงกว่าไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

4. ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันปาล์มยั่งยืนในประเทศไทยยังคงมีน้อย ท่านสนใจร่วมผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนมาใช้ “น้ำมันปาล์ม” ที่ได้มาตรฐาน RSPO  เพื่อปกป้องผืนป่าต้นน้ำที่เหลืออยู่และดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่

หากท่านตอบ “ใช่” ในความเห็นของท่าน ท่านอยากให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ใดที่ท่านพบเห็นในชีวิตประจำวันเปลี่ยนมาใช้ “น้ำมันปาล์ม” ที่ได้มาตรฐาน RSPO ในการผลิตบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5. ท่านยินดีให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นสื่อกลางในการประสานเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทผู้ผลิตหรือไม่

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ท่านช่วยสละเวลาเข้ามาตอบแบบสำรวจ  ทาง  GIZ  จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้  จึงขอทราบ ชื่อ-นามสกุล  ที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน และเป็น เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อกลับได้จริง

ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ Facebook