Category: Thai Rice NAMA

Rice to Meet You

Story and Photos: Apiradee Treerutkuarkul / Agriculture and Food Cluster Thai Rice NAMA representatives at Thai Rice Fest The Thai Rice NAMA project was invited to join in the first Thailand Rice Fest, a four-day

Thai Rice NAMA Open House

Story and Photos: Apiradee Treerutkuarkul, Agriculture and Food Cluster/ GIZ Thailand Policymakers and government executives from Germany and Thailand recently visited  ThaiRiceNAMA project site in Suphanburi province.  Dr Tobias Lindner, Minister of State at the

ไทย ไรซ์ นามา เดินหน้ามาตรการทางการเงิน พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาลดโลกร้อน

กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร ปทุมธานี – โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (ไทย ไรซ์ นามา) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) พร้อมเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีการทำนาลดโลกร้อน ชูมาตรการทางการเงิน “คน-ละ-ครึ่ง” ช่วยเหลือเกษตรกรเข้าถึงการปรับระดับพื้นที่นา ด้วยระบบเลเซอร์ และการจัดการฟางข้าวและตอซังข้าว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตข้าวของไทย (จากซ้ายไปขวา) มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อํานวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจําประเทศไทยและมาเลเซีย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายพงษ์พันธ์

Scroll to Top