Category: ePhyto

เกษตรฯ เปิดตัวใบรับรอง ePhyto พร้อมใช้รับรองสินค้าส่งออก ทุกประเทศ 1 ก.ค.นี้ ดันส่งออกฉลุย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จับมือ กลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Global Alliance for Trade Facilitation) เปิดตัว ระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์   หลังนำร่องเปิดใช้งานส่งออกพืช 22 ชนิดไปจีนกระแสดีเกินคาด  เอื้อผู้ประกอบการลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน  ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกร   ดีเดย์เปิดใช้งานใบรับรอง e Phyto ขยายคลุมสินค้าไปทุกประเทศทั่วโลก  1 กรกฎาคม 2565 นี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินโครงการระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto)ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมศุลกากร

Scroll to Top