03 กรกฎาคม 2563

เปิดตัวโครงการใหม่ของอาเซียน ส่งเสริมมาตรฐานด้านความยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร

ในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ การใช้มาตรฐานอาหารเพื่อควบคุมให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีการผลิตอย่างยั่งยืน ในทางปฏิบัติจริง ยังคงมีข้อจำกัด และความท้าทาย

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การผลิตทางการเกษตรและการค้าของอาเซียนมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารระดับภูมิภาคและระดับสากล โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน จึงเกิดขึ้น และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการฯ ถูกดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม สามารถปรับปรุงกรอบเงื่อนไขสำหรับการดำเนินมาตรฐานด้านความยั่งยืนในสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ 10 คนจาก 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศกัมพูชาอินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1 ณ กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ภายในการประชุม ได้มีโอกาสหารือและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ ตัวกิจกรรม การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงานตลอดช่วงปีพ.ศ. 2563 ร่วมกัน

ในระดับอาเซียน โครงการฯ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศเข้าในแผนงานโครงการ สำหรับในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม จะมีการส่งเสริมการหารือและการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีแผนที่จะจัดทำแคมเปญรณรงค์สำหรับผู้บริโภค เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และข้อดีของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ช่วงเริ่มแรกของการดำเนินงาน โครงการฯ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม เพื่อกำหนดแผนงานระดับชาติและเลือกห่วงโซ่คุณค่าเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติด้านมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคกับ 10 ประเทศในอาเซียนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการบูรณาการประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะสนับสนุนด้านพืชของอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

การนำมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและการผลิตอย่างยั่งยืนของอาหาร มาใช้ในการผลิตทางการเกษตรไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แต่ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารด้วย รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN